دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسام   مجللی

پست الکترونیکی : h-mojalali@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : خاک شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی خاکشناسی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/11/01

حسام مجللی

حسام مجللی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^